فریاد

♥ღ♥هیچکس به سکوت آدم نمیرسد همه منتظرند به فریاد آدم برسند♥ღ♥

بـَرخـــِیـــَز

فریـــــــَاد زنـــــَان

از چـــِه بــَابتــــــَ چـــِنیــــَن غــــَمنَـــاک نـــِشــَستِه ایـــــ

نگـــَاهَتــــ را از تــَردیـــِدهـَا رهـــــــَا کـــُن

ســـَفـــَر آغــــَاز کــُن

تا خود نباشی

هیَــــچ چـــِیز زیـــِبا نـــِیستــــ

ـپسَــ

فریـــــَاد بزنـــــــــ...


فریــــــــــــــــــــَاد بزنـــــــــــــ...


فریــــــــــــــــــــــــــــــَاد بزنــــــــــــــــــــــــ...

 

| پنجشنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۲ | 19:42 PM | آوا

Template World